PT Max Card


ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัลแคมเปญ “พีที 30 ปี ใช้ 30 แต้ม ลุ้น iPhone X

ระยะเวลาการลุ้นชิงโชค : 1 – 31 มีนาคม 2561

รางวัล :โทรศัพท์ iPhone X ความจุ 64GB จำนวน 30 เครื่อง มูลค่ารางวัลละ 38,200 บาท

รวม 1,146,000 บาท (อ้างอิงราคา ณ วันที่ 12 เมษายน 2561)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1 เกียรติศักดิ์ มีนนท์ เพชรบูรณ์
2 ภาณุวัฒน์ เจียมตระกูล พะเยา
3 สะอาด พาผล ชัยภูมิ
4 ศุภรัตน์ วงรคร ขอนแก่น
5 กัญญพัชร อารีย์รอบ ฉะเชิงเทรา
6 ศุภเกียรติ์ รัตนผล กรุงเทพมหานคร
7 อมลิน ศิริสวัสดิ์ นครปฐม
8 สราวุธ จิตวิบูลย์ สระบุรี
9 อนุชา นวลอรุณ ตราด
10 พิมพ์พรรณ คำภิระยศ กำแพงเพชร
11 เฉลิมลาภ จงวิไลเกษม สมุทรปราการ
12 ณภัทร วุทธิกูล ชุมพร
13 การเอก อภิสุนทรกุล เชียงราย
14 วีระพงษ์ นวลเนือง สมุทรสาคร
15 มาเรียม ปุณวัชระพิศาล นครนายก
16 วันชัย เทอดสุทธิรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา
17 ธีทัต จันทนา สระบุรี
18 ดิเรก ฉิมจารย์ บุรีรัมย์
19 ลือชัย สุขวิลัย ปราจีนบุรี
20 วชิรพัทธ์ ฆังคมณี สงขลา
21 ธวัชชัย ใจสุข เชียงราย
22 วิทยา แก้วสอน พัทลุง
23 ไพโรจน์ เงินโพธิ์ นครราชสีมา
24 ปริญญา ใจซื่อ ราชบรี
25 พิษณุ ทองละมุน นครศรีธรรมราช
26 พลพีร์ ปทุมเทา นครราชสีมา
27 อัครพล ชาดู่ ขอนแก่น
28 วิเชียร ลายโถ ร้อยเอ็ด
29 พุธนภา เสนานุช เพชรบูรณ์
30 ธวัชชัย คุรุภากรณ์ นครราชสีมา

เงื่อนไขในการรับรางวัล :

  • บริษัทฯ จะแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบโดยตรงผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการร่วมรายการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นได้สละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด
    ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
  • ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) สำเนาบัตรสมาชิก MAX CARD เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 43 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ในช่วงวันทำการ เวลา 09:00 น. – 17:00 น. โดยข้อมูลชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขบัตร Max Card ต้องตรงกับข้อมูลในระบบ
  • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
  • บริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

......................................................................................................................................................................