PT Max Card


ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัลแคมเปญ
“50แต้มพีทีแมกซ์การ์ด อิ่มบุญ ให้สุขใจ ลุ้นไปทริปเที่ยวไทยรับพลังบวก กับ อ.คฑา ชินบัญชร”

ระยะเวลาการลุ้นชิงโชค : 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563

รางวัล : ทริปเที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ ณ จ.สมุทรสงคราม กับ อ.คฑา วันที่ 22 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 16,000 บาท * รวมมูลค่า 400,000 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 ประชา ปาจิตร 091-032-1XXX
2 วีรยา ชาญกิจภัทรกุล 086-117-0XXX
3 วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์ 081-615-7XXX
4 ภูมินทร์ แจ่มเชื้อ 063-845-4XXX
5 อนุสรณ์ กิจโสภี 095-738-2XXX
6 บุญชื่น คำหงษา 084-656-1XXX
7 เสกสรร วงค์เทียนชัย 088-568-3XXX
8 ปิยะรัตน์ เลิศสุวรรณาวิน 092-509-4XXX
9 สมชาย ผดุงนานนท์ 089-077-3XXX
10 ณัฐวัฒน์ สุวรรณปิณฑะ 086-495-6XXX
11 สุรเชษฐ์ แป้นไทย 081-303-3XXX
12 ณธารา บุตรอากาศ 094-416-6XXX
13 ปิยพัทธ์ เศียรสุวรรณ์ 089-496-2XXX
14 ของขวัญ ไชยปรีชา 064-639-9XXX
15 มนทิตา สินสมบัติ 062-498-3XXX
16 วุฒิชัย อดิเรกตระการ 081-822-8XXX
17 วรายุทธ มียิ่ง 094-229-1XXX
18 อรัญ อุตสาหะ 095-921-5XXX
19 จรัล ฉิมนาคบุญ 087-030-6XXX
20 พรพรหม ละม่อมอาภรณ์ 089-229-5XXX
21 ธนดล จงเจริญ 088-969-1XXX
22 พิสิษฐ์ พ่อค้า 085-146-1XXX
23 ชรินทร์ กอกลิ่น 097-230-4XXX
24 ชูชัย แจ่มเจริญ 081-841-8XXX
25 นิพนธ์ จงไพศาลสกุล 081-695-6XXX

เงื่อนไขในการรับรางวัล :

 • บริษัทฯ จะแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบโดยตรงผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการร่วมรายการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ภายใน 30 วัน จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นได้สละสิทธิ์
  โดยทางบริษัทฯ จะส่ง SMS แจ้งว่าท่านได้สละสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถติดต่อท่านได้ จากนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรอง ในลำดับถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ซึ่งต้องเป็นแต้มที่ได้มาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของการสะสมแต้มโดยบัตร PT Max Card เท่านั้น โดยถือให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นสิทธิ์ชี้ขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีดังนี้
  - ผู้โชคดีที่สละสิทธิ์รับรางวัล
  - ผู้โชคดีที่ไม่สามารถติดต่อได้ในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล
  - ผู้โชคดีที่ได้รับแต้มมาโดยไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ของการสะสมแต้ม
  - ผู้โชคดีซึ่งเป็นพนักงานของ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี และบริษัทฯ ในเครือ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน ได้แก่
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัตรสมาชิก PT Max Card พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ข้อความ SMS การแจ้งผลจากทางบริษัทฯ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ GSB Stadium 29 เลขที่ 29/7-9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 07:00 น. – 07:30 น. จุดนัดพบก่อนออกเดินทาง (ในกรณีที่ติดต่อผู้โชคดีได้)
 • ผู้โชคดี สามารถมอบสิทธิ์รางวัลให้แก่ผู้อื่นได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีให้กับผู้มารับสิทธิ์แทน แต่ไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

......................................................................................................................................................................