PT Max Card

เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก PT MAX

 • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ออกบัตรเรียกว่า “บริษัทฯ” ผู้ถือบัตรเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทางบริษัทฯ ออกบัตรสมาชิกพีที แมกซ์ (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่บัตรชำรุด หรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิก
 • บัตรสมาชิก พีที แมกซ์ ใช้เพื่อสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ ในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลาเท่านั้นและใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมัน พีที ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการบัตรสมาชิก พีที แมกซ์
 • คะแนนสะสมจากการเติมน้ำมันจะคิดตามจำนวนลิตรที่เติมในแต่ละครั้ง 1 ลิตรรับ 1 คะแนน สะสมคะแนนได้ไม่จำกัด ไม่กำหนดขั้นต่ำในการเติมน้ำมันสำหรับการสะสมคะแนนปกติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์บันทึกคะแนนสะสมเป็นตัวเลขจำนวนเต็มไม่มีทศนิยม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดปริมาณการเติมน้ำมันต่อครั้ง
 • คะแนนสะสมในบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ในบัตร พีที แมกซ์ นี้ไม่สามารถโอนไปเป็นของบัตรอื่นได้ (ยกเว้นในกรณีออกบัตรทดแทนบัตรเดิม)
 • สมาชิกตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่สถานีบริการน้ำมัน พีที หรือ PT Call Center โทร.1614
 • คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปีนับจากปีที่สมัคร โดยคะแนนสะสมที่ไม่ได้นำมาแลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีปฏิทินที่ 3 และจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมรวมของสมาชิกโดยอัตโนมัติ เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • กรณีคะแนนสะสมไม่ถูกต้อง ให้ท่านสมาชิกติดต่อ PT Call Center โทร.1614 ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • สมาชิกแลกคะแนนสะสมได้ เมื่อข้อมูลของสมาชิกครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดและได้รับการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว
 • สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ที่ PT Call Center โทร.1614
 • สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก พีที แมกซ์พร้อมบัตรประชาชนเพื่อแลกรับส่วนลดเติมน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมัน พีที ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสมาชิก พีที แมกซ์
 • สมาชิกสามารถแลกรับของรางวัลอื่นๆ นอกเหนือจากส่วนลดเติมน้ำมันได้ที่ PT Call Center โทร.1614
 • ของรางวัลที่กำหนดให้แลกนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียม หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนของรางวัลเดิมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีของรางวัลที่จัดส่ง ชำรุดหรือเสียหาย สมาชิกสามารถติดต่อ PT Call Center โทร.1614 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับของรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขในการใช้บัตรสมาชิก พีที แมกซ์ และรายการของรางวัลเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.ptmaxcard.com หรือ PT Call Center โทร.1614 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
 • กรณีบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ ชำรุดหรือสูญหาย สามารถติดต่อ PT Call Center โทร.1614 เพื่อขอรับบัตรใหม่ โดยบริษัทฯ จะหักคะแนนสะสมของสมาชิกจำนวน 100 คะแนน พร้อมกับโอนคะแนนที่เหลือไปยังบัตรใหม่ ดำเนินการยกเลิกบัตรเก่า และจัดส่งบัตรใหม่ให้สมาชิกภายใน 15 วัน นับจากวันที่ติดต่อลูกค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก พีที แมกซ์ หรือคะแนนสะสมของบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิประโยชน์เป็นของสมาชิก หรือผู้ที่นำบัตรสมาชิกมาแสดงเพื่อรับสิทธิประโยชน์กับบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 • สมาชิกตกลง และยินยอมให้บริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก สำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครบัตรสมาชิก พีที แมกซ์โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
 • กรณีสมัครบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ผ่านช่องทางอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งบัตรตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 15 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรพีที แมกซ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • กรณีสมาชิกปฎิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตร บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย และถือว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบริษัทฯ ได้

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก PT Max Card

 • สะสมแต้มได้เร็วกว่า แลกของรางวัลได้ง่ายกว่า คุ้มค่าที่สุดรับแต้มสะสมทุกลิตรที่เติมน้ำมันพีที
 • ทุก 1 ลิตร รับ 1 แต้ม ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวนแต้มสะสมต่อครั้ง หรือต่อเดือน (ยกเว้นกรณีมีการส่งเสริมการขาย)
 • รับแต้มสะสมเมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขา พิเศษ! ทุก 20 บาท รับ 1 แต้ม (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

การแลกของรางวัล

 • แลกส่วนลดเติมน้ำมัน ได้ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีทั่วประเทศ โดยแสดงบัตรสมาชิกพีทีแมกซ์ และบัตรประชาชนทุกครั้งที่แลก และสามารถใช้ส่วนลดได้ทันที
 • แลกของรางวัลอื่นๆ โทรแจ้งความประสงค์ที่ PT Call Center 1614
 • แสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรสมาชิก PT Max ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยเพื่อรับสิทธิพิเศษวันเกิด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด
 • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำการแลกรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของรางวัล(ที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าของรางวัลเดิม)

อายุแต้ม

 • เพื่อสนับสนุนให้สมาชิก ใช้สิทธิประโยชน์จากแต้มสะสม แต้มสะสมมีอายุ 3 ปี หรือ 36 เดือนหลังสิ้นปฏิทิน นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เช่น แต้มสะสมที่ได้รับ ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 แต้มสะสมจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • หมายเหตุ แต้มสะสมที่ได้รับก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 และแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2558 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561